ساده بگویم هر چه بیشتر برای چیزی تلاش کنیم نتیجه کمتری خواهیم دید.