این درحالی است که این قانون از هم اکنون روی روند فعالیت بسیاری از دانشجویان دانشگاهی و دانشمندان تاثیر گذاشته است.