قانون

اشتراک گذاشته شده با :

قانون کارما

۸ قانون کارما که زندگی‌تان را کاملا تغییر می‌دهد
۸ قانون کارما که زندگی‌تان را کاملا تغییر می‌دهد
اگر بخواهیم کارما و قانون کارما را به زبان ساده تعریف کنیم باید بگوییم زندگی مثل یک جعبه است. وقتی کار خوبی انجام می‌دهید، یک چیز خوب در این جعبه می‌گذارید. وقتی کار بدی انجام می‌دهید، یک چیز بد در این جعبه می‌گذارید. درمورد چیزهای خنثی هم همین‌طور است. کارما نیروی دنیا است که چیزهایی را از درون آن جعبه به شما عرضه می‌کند. بنابراین هرچه خوبی‌های ب…